نمایش نوار ابزار

آقای ظریف در وحله انتخاب حساس؟

پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

تنها چک برگشتی یک مسئول ایرانی که برای صاحب چک و اطرافیان مصلحت است !! شکست مفتضحانه اسراییل در مقابل ایران ایران ۵ ، اسراییل ۲ تاریخ دهه اول اردیبهشت ۱۴۰۰

دیدگاه ها